48 வது இலக்கியச் சந்திப்பு முதலாம் நாள் நிகழ்வு ரொறன்ரோ ஜுன் 2 நாள் 2018 - inayam