48வது இலக்கியச் சந்திப்பு இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு ரொறன்ரோ ஜுன் 3 நாள் 2018 - inayam