ஸ்கார்பரோ தொடரூந்து நீட்டிப்பு சமபந்தமான ஆலோசனை கூட்டம் 2017 - inayam