வட மாகான முதல்வரின் கனடா வருகைக்கான ஏற்பாட்டுக் குழு சந்திப்பு - inayam