வட மாகாண அமைச்சர்களுடனான சந்திப்பு 2017, கனடிய தமிழர் பேரவை - inayam