மார்க்கம் NS பல் வைத்திய நிலையத்தின் நிதியுதவி - inayam