மேயர் ஜோன் ரொறி, கவுன்சிலர் நீதன் சான் ரொறன்ரோ யாழப்பாணம் புரிந்துணர்வு விஜயம் 2017 - inayam