லிபரல் கட்சியின் தேர்தல் பரிந்துரை நிகழ்வு June , 2016 - inayam