'பின்லாந்தின் பசுமை நினைவுகள்' நூல் அறிமுக நிகழ்வு - inayam