கூர் 2018 : 'காயம் பட்ட நிலம்' நூல் வெளியீடு -- நவம்பர்17, 2018 - inayam