கனடா தமிழ் அழகி போட்டி செய்தியாளர் நிகழ்வு, இரவு விருந்து 2017 - inayam