ஓவியர் மருது அவர்களின் ஓவிய பட்டறை ஜனவரி 2016 - inayam